0903 775 344 prohas@prohas.sk

Pracovnú zdravotnú službu (ďalej len PZS) už nebude možné od 1. 12. 2017 zabezpečiť bezpečnostným technikom.

 

Kým v súčasnosti môže zamestnávateľ zabezpečovať pracovnú zdravotnú službu prostredníctvom vlastných zamestnancov, ktorými môžu byť lekár s určenou špecializáciou, verejný zdravotník, bezpečnostný technik alebo autorizovaný bezpečnostný technik (resp. externe podnikateľmi zastúpenými týmito osobami či pracovnými zdravotnými službami s osobitným oprávnením), po novom sa bude rušiť oprávnenie bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika či bezpečnostnotechnickej služby na vykonávanie pracovnej zdravotnej služby, čo zdôvodnil predkladateľ ich nedostatočnou odbornou zdatnosťou v tejto oblasti (§ 30a ods. 3 návrhu).

Koho sa zmena reálne dotkne? Keďže sa mení obsahová náplň PZS pri zamestnávaní zamestnancov 1. a 2. kategórie prác, tak sa táto zmena dotkne zamestnávateľov, ktorým v prípade podstatných zmien bude môcť vyhotoviť zdravotné riziká už len : verejný zdravotník s praxou na pracovisku orgánu verejného zdravotníctva alebo pracovnej zdravotnej služby v trvaní najmenej dva roky, oprávnené pracovné zdravotné služby dodávateľským spôsobom, lekára so špecializácie.

Budem musieť mať uzatvorenú zmluvu s PZS ?

Od 1. 12. 2017 už v prípade schválenia predloženej novely parlamentom zamestnávateľ nebude povinný kontinuálne zmluvne zabezpečovať PZS (vypustenie slova „zmluvne“ z § 30a ods. 4 súčasného znenia). Novela zákona vypúšťa ustanovenie, podľa ktorého ak zamestnávateľ nemá vlastných zamestnancov na vykonávanie pracovnej zdravotnej služby, je povinný zmluvne zabezpečiť vykonávanie PZS dodávateľským spôsobom, ale zároveň v rámci náplne PZS určuje len jednu povinnosť dokladovať v písomnej forme – posudok o vyhodnotení rizika a kategorizácii prác, ktorá je povahou jednorazovým úkonom u zamestnancov 1. kategórie, s potrebou jeho revízie len v prípade, ak nastanú už spomínané podstatné zmeny a úkonom s frekvenciou raz za 18 mesiacov u zamestnancov 2. kategórie.

Čo to v praxi bude znamenať? Pre všetkých zamestnávateľov, ktorých zamestnanci spadajú do 1. a 2. kategórie prác nebude už ďalej povinná PZS nepretržite zmluvne zabezpečená dodávateľským spôsobom. Zmluvy môžu v súlade s dohodnutými zmluvnými podmienkami ukončiť bez potreby ďalších činností zo strany externého poskytovateľa pracovnej zdravotnej služby, ak spĺňajú povinnosť mať písomne vypracovaný posudok o vyhodnotení rizika s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotných rizík v spolupráci s PZS, ktorý bude potrebné aktualizovať v súlade s horeuvedenými podmienkami.

Pôvodný návrh rátal s tým, že uzná vyhodnotenie rizika len zamestnávateľovi, ktorému ho vykonala oprávnená osoba už podľa nových pravidiel, ktoré sa tiež menia, a pre ostatných navrhovala prechodné obdobie na dodatočné splnenie si povinnosti. Avšak po vznesení pripomienky v rámci konzultácií s podnikateľským prostredím, ktorá argumentovala tzv. priamou retroaktivitou takéhoto riešenia, novela napokon uznáva aj vykonanie oprávnenou osobou podľa pravidiel platných v čase výkonu tohto úkonu (§ 63i ods. 1 návrhu) (t. j. napr. posudok o vyhodnotení rizika a kategorizácii prác vyhotovený bezpečnostnotechnickou službou či bezpečnostným technikom, pričom títo po novom už nebudú viacej oprávnení na výkon PZS)

Aká je nová povinnosť pre zamestnávateľa zamestnancov 2. kategórie ?

Zamestnávateľov zamestnancov vykonávajúcich 2. kategóriu prác bude po novom povinný oznámiť elektronickou formou (cez služby e-government) údaje o týchto zamestnancoch (názov pracoviska, názov profesií s uvedením faktorov práce a prac. prostredia, počet zamestnancov pracoviska) (§ 30 ods. 1 písm. k návrhu). Účinnosť tohto opatrenia bude o pol roka odložená (1. júl 2018). Na toto oznámenie však netreba oprávnenú osobu.

Pôvodný návrh rátal s tým, že uzná vyhodnotenie rizika len zamestnávateľovi, ktorému ho vykonala oprávnená osoba už podľa nových pravidiel, ktoré sa tiež menia, a pre ostatných navrhovala prechodné obdobie na dodatočné splnenie si povinnosti. Avšak po vznesení pripomienky v rámci konzultácií s podnikateľským prostredím, ktorá argumentovala tzv. priamou retroaktivitou takéhoto riešenia, novela napokon uznáva aj vykonanie oprávnenou osobou podľa pravidiel platných v čase výkonu tohto úkonu (§ 63i ods. 1 návrhu) (t. j. napr. posudok o vyhodnotení rizika a kategorizácii prác vyhotovený bezpečnostnotechnickou službou či bezpečnostným technikom, pričom títo po novom už nebudú viacej oprávnení na výkon PZS).

Záver

  1. kategória prác

Tí zamestnávatelia zamestnancov 1. kategórie prác, ktorí už majú riziko vyhodnotené podľa starých pravidiel (týka sa to všetkých, ktorí dodržiavali zákonné ustanovenia o PZS), môžu považovať túto povinnosť za splnenú, kým nedôjde k prípadnej podstatnej zmene na ich pracovisku.

  1. kategória prác

Posudok o riziku môže vypracovať bezpečnostný technik s dátumom najneskôr ku 30.11. 2017. Tento posudok bude platný 18 mesiacov, resp. pokiaľ nenastane podstatná zmena zdravotného rizika (napr. ak pribudne úplne nová náplň práce doteraz

 

Použitá literatúra 

Zákon č. 355/2007 Z. z. – Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Zákon č. 289/2017 Z.z – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.