0903 775 344 prohas@prohas.sk

Kontrola požiarnych uzáverov

Vykonávame servis a kontrolu požiarnych uzáverov. Dňa 1. januára 2009 nadobudla platnosť vyhláška MVSR č.478/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru.

Táto vyhláška ustanovuje vlastnosti, konkrétne podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru a zároveň zrušuje vyhlášku MVSR č.285/2001 Z. z..

Čo sa rozumie pod pojmom požiarny uzáver?

Požiarnym uzáverom sa rozumie :

1a. dvere požiarne odolné (bráni šíreniu tepla, obmedzuje šírenie tepla alebo bráni prenosu plameňa),
1b. dvere dymotesné (bráni prieniku dymu),
1c. dvere kombinované (bráni šíreniu tepla a prieniku dymu, obmedzuje šírenie tepla a bráni prieniku dymu alebo bráni prenosu plameňa a prieniku dymu).

2a. okno požiarne odolné,
2b. okno dymotesné,
2c. okno kombinované.

3a. klapka požiarne odolná,
3b. klapka dymotesná,
3c. klapka kombinovaná.

4. dopravníkový uzáver,
5. oddeľujúca konštrukcia.

Z čoho pozostáva údržba?

Údržba pozostáva z :

– preventívnej údržby
– opravy
– prehliadky

Preventívnou údržbou PU sa zabezpečuje udržanie požadovaného stavu alebo bezporuchového stavu a schopnosť spĺňať stanovené požiadavky a vykonávať požadované funkcie v potrebnom rozsahu.

Za vykonanie preventívnej údržby PU inštalovaného pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky sa považuje aj vykonanie prevádzkovej údržby PU osobou na vykonávanie prevádzkovej údržby a opráv PU podľa vyhlášky MVSR č.285/2001 Z.z..

Opravou PU sa zabezpečuje obnovenie požadovaného stavu alebo bezporuchového stavu a schopnosť spĺňať stanovené požiadavky a vykonávať požadované funkcie v potrebnom rozsahu.

Prehliadkou PU sa overuje vybavenosť PU, jeho funkčnosť a zabezpečenie energie alebo hasiacej látky, ak sa ich dodávka požaduje, pričom na uskutočnenie úkonov overenia funkčnosti a overenia zabezpečenia dodávky energie alebo hasiacej látky je potrebné neštandardné náradie, jednoúčelová technická pomôcka alebo externý merací prístroj (ďalej len „technická podpora“).

Kontrolou PU je súbor úkonov pozostávajúci z overovania vybavenosti PU, jeho funkčnosti, zabezpečenia energie alebo hasiacej látky, ak sa ich dodávka požaduje, pričom na uskutočnenie úkonov nie je potrebná technická podpora (najmenší rozsah kontroly PU je uvedený v prílohe č.5 vyhlášky).

Aké sú periódy údržby?

Lehoty – periódy :

Preventívna údržba:

– vykonáva sa v lehotách určených v prevádzkových pokynoch,
– najmenej raz za 12 mesiacov, ak prevádzkové pokyny neurčujú lehoty.

Prehliadka:

– raz za 12 mesiacov, ak prevádzkové pokyny neurčujú kratšiu lehotu,
– bez zbytočného odkladu po preventívnej údržbe PU a po oprave PU.

Oprava:

– bez zbytočného odkladu po zistení poruchy PU (oprava sa vykoná vrátane prehliadky).

Kontrola:

– vykonáva sa v rámci preventívnej protipožiarnej prehliadky, ak vlastník, správca alebo nájomca neučil kratšiu lehotu.