0903 775 344 prohas@prohas.sk

Špecialista požiarnej ochrany

Prostredníctvom osôb s odbornou spôsobilosťou – Špecialista požiarnej ochrany, poskytujeme našim zákazníkom riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb pri zmene účelu využitia priestoru, rekonštrukciách, či novostavbách – požiarny projekt.

Každá právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ má povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi podľa § 4 písm. k)  zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, t.j. zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri uskutočňovaní stavieb a pri ich užívaní, ako aj pri zmene užívania stavieb riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb; požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavieb pri projektovaní stavieb, uskutočňovaní stavieb, užívaní stavieb a zmene v užívaní stavieb ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

Tieto povinnosti zabezpečuje prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, t.j. špecialistom požiarnej ochrany, vypracovaním riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavieb – projekt požiarnej ochrany.

Aké povinnosti plní špecialista požiarnej ochrany?

Podľa § 9 ods. 3 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zabezpečuje právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany plnenie týchto povinností :

– vypracúvanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb,
– vykonávanie činností pri posudzovaní zhody výrobkov alebo pri ich certifikácii,
– riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri vývoji nových výrobkov a pri ich používaní,
– riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení a riešenie protipožiarnej bezpečnosti výrobkov, ktoré nie sú určenými výrobkami ustanovenými na posudzovanie zhody podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky  a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a posudzovanie materiálov a podmienok na ich bezpečné používanie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti,
– spracúvanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa.

Vyššie uvedené činnosti špecialistu požiarnej ochrany pre právnickú osobu a fyzickú osobu – podnikateľa môže špecialista požiarnej ochrany vykonávať na základe pracovno-právneho vzťahu, dodávateľsky, alebo inou formou.