0903 775 344 prohas@prohas.sk
Technik požiarnej ochrany

Ohlásilo sa Vám na protipožiarnu kontrolu Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru ? Nie ste si istý, či máte splnené všetky povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi? Kontaktujte nás a my vo Vašej firme vykonáme audit s návrhom opatrení.

Prostredníctvom osôb s odbornou spôsobilosťou – Technik požiarnej ochrany, poskytujeme našim zákazníkom komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi.

Vykonávame odborné školenia, protipožiarne prehliadky, vypracúvame dokumentácie ochrany pred požiarmi, organizujeme plnenie povinností na úseku požiarnej ochrany, zúčastňujeme sa na protipožiarnych kontrolách zo strany štátneho požiarneho dozoru u našich zákazníkov.

Aké povinnosti plní technik požiarnej ochrany?

Podľa § 9 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zabezpečuje právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ prostredníctvom technika požiarnej ochrany plnenie týchto povinností :

– vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
– určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,
– vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,
– vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
– určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby,
– organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.

Vyššie uvedené činnosti technika požiarnej ochrany pre právnickú osobu a fyzickú osobu – podnikateľa môže technik požiarnej ochrany vykonávať na základe pracovno-právneho vzťahu, dodávateľsky, alebo inou formou.