0903 775 344 prohas@prohas.sk

Hasiace prístroje

Ponúkame na predaj hasiace prístroje etablované na slovenskom trhu, certifikované podľa EN 3. Ponúkame všetky typy hasiacich prístrojov. Súčasťou dodávky je držiak na hasiaci prístroj a sprievodná dokumentácia.

Každá právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ je povinná podľa § 5 písm. a) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov si na zdolávanie požiarov obstarávať a inštalovať vhodné druhy požiarno – technických zariadení a udržiavať ich v akcieschopnom stave.

Kontroly, opravy a inštalácie hasiacich prístrojov sa vykonávajú v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov.

Ako sa členia hasiace prístroje?

Hasiace prístroje sa podľa spôsobu transportu členia na :

– prenosné hasiace prístroje,
– pojazdné hasiace prístroje.

Prenosné hasiace prístroje sa podľa druhu hasiacej látky členia na :

– vodné,
– penové,
– práškové,
– CO2  (snehový),
– halónové (halónová alternatíva),
– špeciálne.