0903 775 344 prohas@prohas.sk

Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantových zariadení

Vykonávame záručný a pozáručný servis hasiacich prístrojov. Kontroly, opravy a inštalácie hasiacich prístrojov sa vykonávajú v zmysle vyhlášky MVSR č. 719/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov.

Vykonávame pre našich zákazníkov kontroly hydrantových zariadení / hydrantov , v zmysle vyhlášky č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov v znení neskorších predpisov, vrátane tlakových skúšok hadíc.

Meranie hydrostatického a hydrodynamického tlaku vykonávame certifikovanými meracími meracími zariadeniami určenými priamo na tento účel.

Čo je obsahom kontroly prenosného hasiaceho prístroja?

Kontrola prenosného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou pod trvalým tlakom výtlačného plynu umiestneného priamo v tlakovej nádobe prenosného hasiaceho prístroja zahŕňa:

– optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby hasiaceho prístroja,
– kontrolu kompletnosti hasiaceho prístroja,
– meranie tlaku kontrolným prístrojom a porovnanie zistenej hodnoty s údajom na manometri hasiaceho prístroja alebo s údajom o prevádzkovom tlaku ustanovenom výrobcom hasiaceho prístroja,
– kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice hasiaceho prístroja,
– kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice hasiaceho prístroja,
– kontrolu upevnenia držiaka na zvislej stavebnej konštrukcii,
– kontrolu uchytenia hasiaceho prístroja v držiaku,
– umiestnenie plomby na hasiacom prístroji,
– pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.

Čo je obsahom kontroly hadicového zariadenia/hydrantu?

Obsahom kontroly je :

– funkčnosť odberných miest, uzatváracích a pripájacích armatúr a uzatváracích ventilov, hadíc a hadicových navijakov,
– voľný prístup k zdrojom vody, odberným miestam a hadicovým zariadeniam,
– vybavenosť hadicových zariadení predpísanou výzbrojou,
–  prevádzkové parametre odberných miest a hadicových zariadení,
– označovanie vonkajších odberných miest a hadicových zariadení,
– pohotovosť čerpacích zariadení a ich príslušenstva,
– množstvo vody v nádrži.

Kontrolu zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov po ich odovzdaní do užívania vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ najmenej raz za 12 mesiacov, ak výrobca jednotlivých častí zariadení neurčí kratšiu lehotu.