0903 775 344 prohas@prohas.sk

Bezpečnostný technik

Naša spoločnosť sa zaoberá poskytovaním komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Poskytujeme našim zákazníkom odborné školenia v oblasti BOZP. Zabezpečujeme služby technika BOZP a autorizovaného bezpečnostného  technika dodávateľským spôsobom a komplexné a odborné  poradenstvo v oblastiach BOZP.

Cieľom našej spoločnosti je maximálne uspokojovanie potrieb našich klientov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a okamžité riešenie vzniknutých problémov.

Za zamestnávateľov zabezpečujeme v plnej miere plnenie ustanovení vyplývajúcich zo zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Služby sa vykonávajú dodávateľským spôsobom, ďalej poskytujeme informácie  o zmenách v legislatíve, poradenské služby na vysokej úrovni a rýchle riešenie vzniknutých problémov.

Aké činnosti v oblasti BOZP poskytujeme?

V oblasti BOZP sa jedná o nasledovné činnosti :

– audit stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
– stály dohľad nad bezpečnosťou pri práci zabezpečený pravidelnými prehliadkami pracovísk so zameraním na dodržiavanie bezpečnostných predpisov,
– vyhľadávanie rizík na pracoviskách a pri jednotlivých činnostiach, stanovenie opatrení smerujúcich k znižovaniu rizika úrazu na pracovisku,
– vykonávanie kontroly dodržiavania zásad BOZP,
– vypracovanie dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
– vyšetrovanie príčin pracovných úrazov,
– vykonávanie odborných školení pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov BOZP,
– konzultačná a poradenská činnosť v oblasti BOZP,
– asistencia pri kontrole NIP (Národný inšpektorát práce),
– návody na bezpečné používanie elektrických zariadení.