0903 775 344 prohas@prohas.sk

Koordinátor bezpečnosti práce na stavenisku

Prostredníctvom autorizovaných bezpečnostných technikov zabezpečujeme koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z.. v § 14 v znení neskorších predpisov predpisuje stavebníkovi (investorovi)  stavby povinnosť,  aby vymenoval jedného alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti ak bude na stavenisku pôsobiť viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna osoba ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

Povinnosť zriadiť funkciu koordinátora bezpečnosti na stavenisku majú všetci stavebníci (investori), na ktoré bude vydané stavebné povolenie, ohlásenie stavby a ktorú bude realizovať viac ako jeden zhotoviteľ.

Čo zahŕňa koordinácia na stavenisku?

Koordinácia zahŕňa:

– vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
– uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku,
– plnenie príslušných požiadaviek tak, aby zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom všeobecné zásady a dodržiavali plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
– usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia,
– spoluprácu medzi zamestnávateľmi na stavenisku.