0903 775 344 prohas@prohas.sk

Životné prostredie

Zabezpečujeme bezproblémové a úspešné plnenie povinností vyžadovaných právnymi predpismi platnými pre uvedené zložky životného prostredia.

Odpadové hospodárstvo

Vypracovanie základnej dokumentácie:

  • program odpadového hospodárstva,
  • havarijný plán, prevádzkové a manipulačné poriadky pre nebezpečné a ostatné odpady,
  • kategorizovanie odpadov podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov,
  • evidencia odpadov, štvrťročné a ročné hlásenia,
  • evidenčné listy nebezpečných odpadov, sprievodné listy nebezpečných odpadov.

Spolupráca

  • s vedúcimi zamestnancami objednávateľa (pri vypracovávaní dokumentov, návrhov na riešenie pri zhodnocovaní, zhromažďovaní a likvidácii odpadov, separovanie odpadov, pri kontrolách a podobne),
  • so štátnym odborný dozorom v oblasti odpadového hospodárstva (napr. vybavovanie povolení a súhlasov a podobne) s organizáciami oprávnenými na zhodnocovanie a likvidáciu jednotlivých druhov odpadov.

Predkladanie mandantovi

– informácie o stave životného prostredia,
– návrhy na riešenie v oblasti životného prostredia,
– harmonogramy a návrhy na odstraňovanie nedostatkov.