0903 775 344 prohas@prohas.sk

Civilná ochrana

Civilná ochrana predstavuje systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku občanov v prípade nehôd, živelných pohrôm a iným mimoriadnych udalostí.

Za plnenie úloh zodpovedajú štátne orgány avšak novelou zákona z roku 2012 o civilnej ochrane, NR SR rozšírila povinnosti aj pre fyzické a právnické osoby. Vyznať sa v legislatíve nie je jednoduché a pokuty až do výšky 33 000 Eur sú strašiakom pre každú organizáciu.

Čo vyžaduje zákon o civilnej ochrane od FO a PO?

Zákon vyžaduje :

– okamžite oznámiť mimoriadnu udalosť a navrhnúť opatrenia na ochranu života, zdravia a majetku obvodnému úradu a obci kde pôsobia,
– vypracovať plán ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti, zabezpečiť jeho aktualizáciu v rozsahu určenom okresným úradom,
– zriaďovať jednotky a zariadenia civilnej ochrany podľa vlastného rozhodnutia alebo rozhodnutia okresného úradu,
– v súlade s novelou zákona zabezpečiť vypracovanie a aktualizáciu plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti a spôsobilou osobou vykonávať vzdelávaciu činnosť na úseku civilnej ochrany.